مسئله های ریاضی

می‌گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. وقتی

زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مساله را که روی

تخته سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد و بخیال اینکه

استاد آنها را بعنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و

تمام آن روز و آن شب برای حل آنها فکر کرد. هیچیک را

نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش

برنداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد.

استاد بکلی مبهوت شد، زیرا آن‌ها را به عنوان دو نمونه

از مسائل غیرقابل حل ریاضی داده بود

/ 0 نظر / 9 بازدید