مرد فرصت طلب

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد.

 

وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من

 

از این بانک دزدی کنم؟

 

مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم.

 

سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت.

 

 

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید: آیا شما دیدید که

 

من از این بانک دزدی کنم؟

 

مرد پاسخ داد : نه قربان ، من ندیدم ؛ اما همسرم دید!

/ 0 نظر / 19 بازدید